Lijst beslissingen zitting OCMW-Raad van 23 november 2017
Bijgevoegd vindt u de lijst met de beslissingen van de zitting van de OCMW-Raad op 23 november 2017
 

lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn op 23 november 2017 

TOEGEVOEGD PUNT 1

Kennisneming wijziging samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

TOEGEVOEGD PUNT 2

Hervaststelling van de rangorde van de OCMW-raadsleden 

1 - Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25/10/2017 

2 - Vaststelling van de interne kredietaanpassing nr. 3 voor het boekjaar 2017. 

3 - Vaststelling van de aanpassing nr. 7 van het meerjarenplan 2014-2020

4 - Vaststelling van het budget voor het boekjaar 2018 

5 - Praktische invulling van het project sociale kruidenier: goedkeuring draaiboek 

6 - Principiële beslissing om aan te sluiten bij een nog op te richten eerstelijnszone hulpverlening Oostende – Bredene 

7 - Lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Verlenging opnemingsperiode, verhoging leningsbedrag en vastleggen forward-rentevoeten 

8 - Huren van het pand gelegen Duinenstraat 108 te Bredene 

9 - Kennisneming van de notulen van de zittingen van de algemene vergadering SVK d.d. 15/06/2017 en 10/10/2017 en de raad van beheer SVK d.d. 14/09/2017. 

10 - Indexatie van de dagprijzen van het WZC Jacky Maes en het serviceflatcomplex Duinenzichterf per 01/01/2018 

11 - Uitrustingswerken sociale kruidenier 

12 - Schade aanrijding paal sociaal huis: aanvaarding schadevergoeding 

13 - Levering dieet-sondevoeding t.b.v. de residenten van het WZC Jacky Maes voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2018. Goedkeuring gunning  

14 - Aankoop softwaremodule met onderhoud "Beheer GPMI"  

15 - Verlenging onderhoudscontract kledijautomaat WZC Jacky Maes  

16 - Vaststelling van de koffieprijs voor 2018 in het kader van de bruikleenovereenkomst voor de koffietoestellen van Douwe Egberts 

17 - Huur op lange termijn (60 maand) van een koelwagen zonder aankoopoptie voor de dienst uitvoer maaltijden. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostprijsraming, gunningswijze en uit te nodigen leveranciers 

18 - Halftijdse betrekking als technisch assistent - coördinatie schoonmaak (D1-D3) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie) 

19 - Voltijdse betrekking als gegradueerd verpleegkundige - vlinderploeg (C3-C4) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit en aanwerving uit de wervingsreserve. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie) 

20 - Kennisgeving nieuwe coördinator ' de sociale springplank : gemeentelijk kinderforum  

21 - Vier voltijdse betrekkingen als zorgkundige - vlinderploeg (C1-C2) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit en aanwerving uit de wervingsreserve. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie)

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET