Dagorde zitting OCMW-raad op 20 september 2017
In bijgevoegde lijst vindt u een overzicht van de agendapunten die zullen verwerkt worden tijdens de zitting van de OCMW-raad die plaatsvindt op woensdag 20 september 2017, om 19u30 in de raadszaal van het OCMW.
    

  

Openbare zitting 

1.        Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22/06/2017 

2.        Herziening beslissing OCMW- raad d.d. 22/06/2017 betreffende voedselbedeling en sociale kruidenier OCMW Bredene voor wat betreft de huurovereenkomst en de organisatie van de gratis voedselbedeling i.s.m. Curieus Bredene vzw

3.        Vormingsinitiatief 'krachten bundelen, armoede begrijpen van binnenuit' i.s.m. TAO armoede Gent georganiseerd door Les Colombiers, privaat project begeleid wonen voor mensen met een psychische aandoening.  

4.        Vaststellen van addendum bij de beheersovereenkomst "Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten" 

5.        Kennisneming van de notulen van de zittingen van de raad van beheer van het SVK Koepel Bredene-Oostende d.d. 23/02/2017, 23/03/2017, 20/04/2017 en 18/05/2017.

6.        Kennisneming van de notulen van de zitting van de algemene vergadering van het SVK Koepel Bredene-Oostende d.d. 23/02/2017.

7.        Aanvraag tot deelname aan het project 'Bewegen op verwijzing'

8.        Schenking van fietsen: wijziging pakket

9.        OCMW-secretaris: overdracht bevoegdheid tot ondertekening of medeondertekening

10.       Bouw van het WZC Jacky Maes. Stand van zaken aanvraag infrastructuurforfait

11.       Goedkeuring premieverhoging arbeidsongevallenverzekering Belfius Insurance NV 

12.       Vaststelling voorontwerp van de aanpassing nr. 6 van het meerjarenplan 2014 - 2019

13.       Vaststelling van budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2017  

14.       Gezamenlijke aankoop door gemeente, OCMW en politiezone van gas en elektriciteit voor de installaties, gebouwen en openbare verlichting gedurende de periode 2018-2020. Gunning  

15.       Levering dieet- en sondevoeding t.b.v. de residenten van het WZC Jacky Maes voor de periode 01/01/2018-31/12/2020. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostprijsraming, gunningswijze en uit te nodigen firma's

16.       Beheer en automatisatie voedselinformatie

17.       Gezamenlijke aankoop van kantoormateriaal door gemeente Bredene, OCMW Bredene en AGB voor de periode 01/01/2018-31/12/2019

18.       Verzekering elektronica: aanpassing inventaris 2017

19.       Huur en onderhoud arbeidskledij, plat linnen en onderhoud van persoonlijk linnen voor de periode 01/07/2018 t.e.m. 31/06/2022. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostenprijsraming, gunningswijze en uit te nodigen leveranciers  

20.       Wijziging van de rechtspositieregeling (valoriseren diensten kok en chef-kok) 

21.       Goedkeuring intern reglement 2017 inzake gratis verdeling van levensmiddelen ter beschikking gesteld aan de OCMW's en erkende partnerorganisaties in het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 

22.       Kennisneming VVSG-bevraging integratie van vluchtelingen 

23.       Upgrade pakket uurroosterplanning en bijkomende opleiding

24.       verlenging samenwerkingsovereenkomst project Gerodent II

25.       Kennisneming van het besluit van de administrateur-generaal tot verlening van de voorafgaande vergunning voor het dagverzorgingscentrum niet-conform artikel 51 van bijlage IX

 

Besloten zitting 

26.       Goedkeuren notulen besloten zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22/06/2017 

27.       Keuken. Aanstelling van een kok als waarnemend functiehouder ingevolge uitdiensttreding chef-kok.

28.       Arbeidsongevallen. Kennisneming van de weigering van het ten laste nemen van de vergoeding door de arbeidsongevallenverzekering van een technisch beambte onderhoud

29.       Vacature maatschappelijk werker (niveau B1 - B3). Afsluiten kandidatenlijst, kennisneming resultaat van de selectie en aanstelling

30.       Einde in onderling akkoord van de financieel beheerder ingevolge pensionering op 01/05/2018 

31.       Kennisneming van de vraag tot vrijwillig ontslag en vaststellen einddatum van de tewerkstelling van een statutair verpleegkundige

32.       Jobstudenten verzorging. Kennisneming problematiek personeelsbezetting WZC Jacky Maes. Vacaturemelding

33.       Zorgkundigen: kennisneming van de niet-indiensttredingen in vervanging van afwezigheden (project 600). Vacaturemeldingen 

34.       Kennisneming van de beslissingen genomen door de OCMW-secretaris gedurende de maand juni 2017

35.       Kennisneming van de beslissingen genomen door de OCMW-secretaris gedurende de maand juli 2017

36.       Kennisneming van de beslissingen genomen door de OCMW-secretaris gedurende de maand augustus 2017

 

 

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET