Lijst beslissingen zitting OCMW-Raad van 23 november 2017

Bijgevoegd vindt u de lijst met de beslissingen van de zitting van de OCMW-Raad op 23 november 2017
 

lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn op 23 november 2017 


TOEGEVOEGD PUNT 1


Kennisneming wijziging samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn


TOEGEVOEGD PUNT 2


Hervaststelling van de rangorde van de OCMW-raadsleden 


1 - Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25/10/2017 


2 - Vaststelling van de interne kredietaanpassing nr. 3 voor het boekjaar 2017. 


3 - Vaststelling van de aanpassing nr. 7 van het meerjarenplan 2014-2020


4 - Vaststelling van het budget voor het boekjaar 2018 


5 - Praktische invulling van het project sociale kruidenier: goedkeuring draaiboek 


6 - Principiële beslissing om aan te sluiten bij een nog op te richten eerstelijnszone hulpverlening Oostende – Bredene 


7 - Lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Verlenging opnemingsperiode, verhoging leningsbedrag en vastleggen forward-rentevoeten 


8 - Huren van het pand gelegen Duinenstraat 108 te Bredene 


9 - Kennisneming van de notulen van de zittingen van de algemene vergadering SVK d.d. 15/06/2017 en 10/10/2017 en de raad van beheer SVK d.d. 14/09/2017. 


10 - Indexatie van de dagprijzen van het WZC Jacky Maes en het serviceflatcomplex Duinenzichterf per 01/01/2018 


11 - Uitrustingswerken sociale kruidenier 


12 - Schade aanrijding paal sociaal huis: aanvaarding schadevergoeding 


13 - Levering dieet-sondevoeding t.b.v. de residenten van het WZC Jacky Maes voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2018. Goedkeuring gunning  


14 - Aankoop softwaremodule met onderhoud "Beheer GPMI"  


15 - Verlenging onderhoudscontract kledijautomaat WZC Jacky Maes  


16 - Vaststelling van de koffieprijs voor 2018 in het kader van de bruikleenovereenkomst voor de koffietoestellen van Douwe Egberts 


17 - Huur op lange termijn (60 maand) van een koelwagen zonder aankoopoptie voor de dienst uitvoer maaltijden. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostprijsraming, gunningswijze en uit te nodigen leveranciers 


18 - Halftijdse betrekking als technisch assistent - coördinatie schoonmaak (D1-D3) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie) 


19 - Voltijdse betrekking als gegradueerd verpleegkundige - vlinderploeg (C3-C4) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit en aanwerving uit de wervingsreserve. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie) 


20 - Kennisgeving nieuwe coördinator ' de sociale springplank : gemeentelijk kinderforum  


21 - Vier voltijdse betrekkingen als zorgkundige - vlinderploeg (C1-C2) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit en aanwerving uit de wervingsreserve. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie)© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene