Lijst beslissingen zitting van de OCMW-raad op 20/09/2017

Hierbij de lijst met beslissingen van de OCMW-raad op 20/09/2017 om 19u00 in de raadszaal van het OCMW, Duinenstraat 106 - Bredene. 

Lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn 20 september 2017


 1) Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22/06/2017


 2) Herziening beslissing OCMW-raad van 22/06/2017 betreffende voedselbedeling en sociale kruidenier OCMW Bredene voor wat betreft huurovereenkomst en de organisatie van de gratis voedselbedeling in samenwerking met Curieus Bredene vzw.


Voor de organisatie en de verdeling van de gratis voedseloverschotten in samenwerking met Curieus Bredene zal niet langer gebruik gemaakt worden van een koelcontainer. Meer bepaald zal het verdeelpunt van de sociale kruidenier met adres Dorpsstraat 98 vanaf 01/10/2017 hiervoor gebruikt worden. Hierdoor valt de kostprijs van het huren van de container weg.

Aangezien het om een nieuw project gaat besliste de OCMW-raad om de het huurcontract van het pand in de Dorpsstraat over een periode van drie jaar te laten lopen en dit met ingang van 01/10/2017, in tegenstelling tot de aanvankelijk vooropgestelde termijn van negen jaar. Op die manier kan makkelijker bijgestuurd worden indien dit nodig zou blijken.


  3) Vormingsinitiatief “krachten bundelen, armoede begrijpen van binnenuit” in samenwerking met Team voor Advies en Ondersteuning Armoede Gent (TAO armoede) georganiseerd door Les Colombiers, privaat project begeleid wonen voor mensen met een psychische aandoening.


Omdat dit initiatief op heden niet te verantwoorden valt binnen de bestaande beleidsplannen, beslist de OCMW-raad om de kosten ten bedrage van 1.474 EUR verbonden aan deze vorming niet op zich te nemen.


 4) Vaststellen van addendum bij de beheersovereenkomst “Samenwerking gemeente & OCMW met betrekking tot bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten”. 5) Kennisneming van de notulen van de zittingen van de raad van beheer van het Sociaal Verhuur Kantoor Koepel Bredene-Oostende d.d. 23/02/2017, 23/03/2017, 20/04/2017 en 18/05/2017.


 6) Kennisneming van de notulen van de zitting van de algemene vergadering van het Sociaal Verhuur Kantoor Koepel Bredene-Oostende d.d. 23/02/2017


 7) Aanvraag tot deelname aan het project “Bewegen op verwijzing”.


De kleinstedelijke zorgregio Oostende gaat een projectaanvraag “Bewegen Op Verwijzing” indienen. BOV is een project waarbij huisartsen bepaalde patiënten “beweging” gaan voorschrijven. Deze mensen kunnen dan een beroep doen op een BOV-coach om hem/haar hierin te begeleiden. Trekker van dit project is de Dienst sport van Oostende. Om het project goedgekeurd te krijgen moeten ook een aantal omliggende gemeenten mee instappen in het project.


De OCMW-raad tekent een engagementsverklaring BOV. Hierbij verbindt het OCMW van Bredene zich er onder andere toe om campagnemateriaal te verdelen en het project bekend te maken aan de maatschappelijk kwetsbare groepen.


De sportdienst van Bredene neemt een coördinerende rol op en fungeert ook als centraal informatiepunt voor het project.


 8) Schenking van fietsen: wijziging pakket.


Tommy Vansteene, zaakvoerder van “Scooterplanet” uit Bredene schenkt éénmalig fietsen aan het OCMW van Bredene. Het gaat om een aantal kinderfietsen. De schenking omvatte echter geen elektrische fiets.


 9) Overdracht bevoegdheid tot ondertekening of medeondertekening.


         Zowel voor het woonzorgcentrum als voor het centrum voor kortverblijf werd de aanvraag van het forfait voor vervanging van de bestaande bedden aanvaard (128 bedden ROB + 1 kortverblijf):voor het woonzorgcentrum betreft dit de vervanging van 52 woongelegenheden in het 2de kwartaal van 2019 en 76 woongelegenheden in het 4de kwartaal van 2020;voor het centrum voor kortverblijf betreft het 1 woongelegenheid in het 4de kwartaal van 2020.

·         De goedgekeurde plaatsen gelden slechts voorlopig onder voorbehoud van het blijven voldoen aan alle voorwaarden van het forfait. Voor de voorwaarden waaraan nu nog niet kan voldaan worden, volgt later nog een toetsing.


·         De aanvraag voor uitbreiding in zowel het woonzorgcentrum (22 bedden) als in het centrum voor kortverblijf (9 bedden) kan niet worden gehonoreerd gezien hiervoor geen erkenningskalender werd bekomen.

Met het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 18/09/2015 werd de periode van opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor bijkomende capaciteit in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf immers verlengd van 01/01/2016 tot en met 31/12/2019.

Aanvragen voor voorafgaande vergunningen voor opnamemogelijkheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die tot en met 31/12/2019 worden ingediend, worden van rechtswege geacht niet ontvankelijk te zijn en worden niet onderzocht.

Tot en met die datum is er ook geen programmatieruimte voor zulke opnamemogelijkheden beschikbaar.


·         Van zodra wij de nodige erkenningen hebben bekomen kunnen we bij een van de volgende oproepen opnieuw een aanvraag voor het forfait indienen. 


 11) Goedkeuring premieverhoging arbeidsongevallenverzekering Belfius Insurance NV.


Bij nazicht van de arbeidsongevallenpolis stelt Belfius Insurance NV vast dat het evenwicht tussen schades en premies verstoord is. Het reeds uitgekeerde bedrag aan schadegevallen (427 966 EUR) is te hoog in vergelijking tot de betaalde premies (117.128 EUR).


Zij wensen onze huidige polis dan ook niet verder te zetten aan de huidige premie.


Belfius formuleert een nieuw aanbod polis arbeidsongevallenverzekering met verhoging van de premie die een meeruitgave op jaarbasis met zich brengt van 19.128,60 EUR.


Omdat een overstap naar een andere verzekeringsmaatschappij niet de beste optie is, aanvaardt de OCMW-raad het nieuwe voorstel dat Belfius Insurance vooropstelt.


De nieuwe polis gaat in op 01/01/2018 en loopt over een periode van drie jaar.


De geraamde meer premie zal in het budget van 2018 en van de volgende jaren worden voorzien. 


 12) Vaststelling voorontwerp van de aanpassing nr.6 van het meerjarenplan 2014 - 2019


Wordt vastgesteld, de aanpassing nr. 6 van het meerjarenplan 2014 -2019.


 13) Vaststelling van budgetwijziging nr.1 voor het boekjaar 2017


 14) Gezamenlijke aankoop door gemeente, OCMW en politiezone van gas en elektriciteit voor de installaties, gebouwen en openbare verlichting gedurende de periode 2018 – 2020.


De OCMW-raad neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18/04/2017 om de levering van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 01/01/2018 – 31/12/2020 toe te wijzen aan respectievelijk Electrabel en EDF Luminus.


 15) Levering dieet- en sondevoeding ten behoeve van de residenten van het woonzorgcentrum Jacky Maes voor de periode 01/01/2018 – 31/12/2020. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostprijsraming (28.870,34 EUR inclusief BTW), gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking)  en uit te nodigen firma’s.


De OCMW-raad beslist de volgende firma’s uit te nodigen een offerte in te dienen:


·         Nutricia, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel


·         Apotheek Gombert, Molenstraat 86, 8450 Bredene


·         Apotheek Carbonez, Peter Benoitlaan 10, 8450 Bredene


·         Apotheek Duinen, Duinenstraat 352, 8450 Bredene


·         Apotheek Groenendijk-Deconinck, Groenendijkstraat 141, 8450 Bredene


·         Apotheek Helge van de Vijver, Nukkerstraat 39, 8450 Bredene 


 16) Beheer en automatisatie voedselinformatie


·         De OCMW-raad keurt de opdracht voor het beheer en de automatisatie van voedselinformatie goed zodat is voldaan aan de wettelijke informatieplicht omtrent de allergenen, traceerbaarheid en voedingswaarden van bereide maaltijden.


·         De OCMW-raad beslist om de opdracht voor het beheer en automatisatie van de voedselinformatie toe te wijzen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Fooddesk bvba, Molenbergstraat 1, 2260 Oevel.


 17) Gezamenlijke aankoop van kantoormateriaal door gemeente Bredene, OCMW Bredene en AGB voor de periode 01/01/2018 – 31/12/2019


Momenteel levert de firma Lyreco, Rue Du Fond Des Fourches 20, 4041 Vottem, het kantoormateriaal voor het OCMW Bredene. Dit contract loopt ten einde op 31/12/2017.


In kader van de samenwerking met het gemeentebestuur, wordt de opdracht voor leveringen “Levering van kantoormateriaal voor gemeente Bredene, OCMW Bredene en Autonoom Gemeentebedrijf Bredene voor de periode 01/01/2018-31/12/2019” uitgeschreven.


Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij de Gemeente Bredene de procedure zal voeren en in naam van het OCMW Bredene bij de gunning zal optreden. 


 18) Verzekering elektronica: aanpassing inventaris 2017


Hardware, kantoorapparatuur en draagbare apparatuur inclusief Iphones, Ipads en camera’s alsook de software van de diverse apparatuur wordt verzekerd door de polis “verzekering elektronica” van Belfius verzekeringen NV. In de loop van de verzekeringsperiode dient het OCMW Bredene alle wijzigingen en nieuwe omstandigheden mee te delen die een aanzienlijke en blijvende invloed hebben op het risico.


Omdat op 08/06/2017 de inventaris van alle te verzekeren toestellen en sofware werd aangepast, was het aangewezen dat ook de polis werd herzien.


De OCMW-raad keurt de nieuwe polis alle risico’s elektronica goed van Belfius Insurance.


De premie van de jaarlijkse vervaldag vanaf 01/01/2018 bedraagt 1710,34 EUR. 


  19) Huur en onderhoud arbeidskledij, plat linnen en onderhoud van persoonlijk linnen voor de periode 01/07/2018 t.e.m. 31/06/2022. 


De OCMW-raad beslist over te gaan tot de vaststelling van de lastvoorwaarden, kostprijsraming (270.658,75 EUR incl. btw) en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bij de aanvang van de procedure) voor de opdracht van diensten “Huur en onderhoud arbeidskledij, plat linnen en onderhoud van persoonlijk linnen voor de periode 01/07/2018 t.e.m. 30/06/2022”. 


De OCMW-raad beslist de volgende firma’s uit te nodigen een offerte in te dienen:


·         CleanLease NV, Vullaertstraat 73, 8730 Oedelem


·         Malysse, Bissegemsestraat 74, 8501 Heule


·         Was-en nieuwkuisbedrijf Dumoulin nv, Zandvoordestraat 91 ,8902 Zillebeke


 


 20) Wijziging van de rechtspositieregeling (valoriseren diensten kok en chef-kok)


 


 21) Goedkeuring intern reglement 2017 inzake gratis verdeling van levensmiddelen ter beschikking gesteld aan de OCMW's en erkende partnerorganisaties in het kader van het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. 


Om aan de POD (Programmatorische federale OverheidsDienst) maatschappelijke integratie te kunnen aantonen dat de hulpverlening aan de juiste doelgroep wordt toegekend, werd door de sociale dienst een intern reglement en intakeformulier ontwikkeld. 


 22) Kennisneming bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten met betrekking tot de integratie van vluchtelingen. 


 23) Upgrade pakket uurroosterplanning en bijkomende opleiding 


De OCMW raad stemt in met de aankoop van de upgrade van het SDP programma voor uurroosterplanning en de bijhorende opleiding en training voor de planners. 


 24) Verlenging samenwerkingsovereenkomst project Gerodent II 


Gerodent is een project rond preventieve mondzorg bij kwetsbare ouderen. De meeste bewoners van het woonzorgcentrum maken gebruik van deze dienstverlening.


 


 25) Kennisneming van het besluit van de administrateur-generaal tot verlening van de voorafgaande vergunning voor het dagverzorgingscentrum niet-conform artikel 51 van bijlage IX 


Het OCMW beschikte over een voorafgaande vergunning voor de bouw van een dagverzorgingscentrum. Deze vergunning liep tot 10/07/2018. De realisatie van dit dagverzorgingscentrum kan niet gerealiseerd worden voor 10/07/2018.


De raad neemt kennis van de beslissing van de administrateur generaal waarbij de voorafgaande vergunning voor de bouw van een dagverzorgingscentrum verlengd wordt met een periode van 3 jaar van 10/7/2018 tot 10/7/2021.


 


Toegevoegd punt 1:

Hospitalisatieverzekering via de gemeenschappelijke sociale dienst - lokale besturen vzw/Federale Pensioendienst. Kennisneming schrijven GSD m.b.t. de overname door AG Insurance per 01/01/2018 (ipv Ethias). Voorstel om toe te treden. 


De OCMW-raad beslist om – onder voorbehoud van het akkoord van de vakorganisaties - toe te treden tot de collectieve verzekering ‘verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte’ die de FPD heeft afgesloten met AG Insurance.


De toetreding zal ingaan op 01/01/2018.


 


Toegevoegd punt 2:

Ingebrekestelling: SPRL MOSAIC (TBC POST) vs OCMW Bredene. Aanstelling raadsman om belangen van het bestuur te behartigen 


Antoon Coucke, advocaat, wordt aangesteld als raadsman om de belangen van het bestuur te behartigen in het dossier SPRL MOSAIC (TBC-POST) vs OCMW Bredene. 


Toegevoegd punt 3:

Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen van VVSG. Voorstel 


De OCMW-raad heeft interesse tot toetreding tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG.


 


  


© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene