Besluitenlijst OCMW- raad van 18 december 2018

In bijlage vindt u de lijst met besluiten, genomen tijdens de zitting van de OCMW-raad van 18 december 2018

 


Secretariaat


 1 - Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27/11/2018


Beleidsondersteuning


 2 - Evaluatienota sociale kruidenier ’t Groot Verschil.


De sociale kruidenier ’t Groot Verschil opende op 18/05/2018 in Bredene zijn deuren. Sinds 22/05/2018 is de sociale winkel voor de doelgroep tweemaal per week geopend. In het draaiboek werd aangegeven dat het project na een halfjaar werking zou geëvalueerd worden. De dienst beleidsondersteuning stelde deze evaluatienota in samenwerking met de coördinator sociale kruidenier op.


 WZC Jacky Maes


  3 – Goedkeuring jaarprogramma animatie voor het jaar 2019


Het woonzorgdecreet van 13/03/2009 stelt dat er animatie moet voorzien worden in de woonzorgcentra. Er moet een visietekst en jaarlijks een animatieprogramma kunnen voorgelegd worden.


Binnen de budgetten werd voor het jaar 2019 hiervoor 23.507 EUR voorzien.


  4 – Voornemen tot planningsvergunning voor 1 bed met bijzondere erkenning als rust- en verzorgingsbed.


De raad keurt het voornemen tot planningsvergunning van 1 woongelegenheid met een bijzondere erkenning als RVT met ingang op 1 april 2018 goed waarbij de bijkomende middelen zullen aangewend worden om het verlies (3,16 euro per bed per dag – cijfer jaarrekening 2017) te doen dalen.


Financiële dienst


 5 – Vaststelling van de staat van de oninbare vorderingen voor het boekjaar 2018


Secretariaat


 6 – Levering gleiswerk voor het WZC Jacky Maes op afroep voor de periode 01/01/2019-31/12/2019. Goedkeuring Gunning.


De OCMW-raad wijst de opdracht “Levering van gleiswerk voor het WZC Jacky Maes op afroep voor de periode 01/01/2019-31/12/2020” toe aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Demuynck Frans nv, Tuileboomstraat 17, 8880 Ledegem tegen de eenheidsprijzen vermeld op de offerte van de inschrijver.
 © OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene