Dagorde zitting OCMW-raad op 27 april 2017

In bijgevoegde lijst vindt u een overzicht van de agendapunten die zullen verwerkt worden tijdens de zitting van de OCMW-raad die plaatsvindt op donderdag 27 april 2017, om 19u30 in de raadszaal van het OCMW.     

Openbare zitting


 1.       Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22/03/2017


2.       Woonzorgcampus Jacky Maes. Aanvraag infrastructuurforfait


3.       Stopzetting van het onderhoudscontract van de groendaken van het sociaal huis voor de periode 01/06/2016 t.e.m. 31/05/2020


4.       Stopzetting van het onderhoudscontract van de groenzones van het domein OCMW Bredene gedurende de periode 2015-2018


5.       Aankoop buffetwagen t.b.v. de maaltijden van de residenten van het rusthuis WZC Jacky Maes. Gunning


6.       Verlenging onderhoudscontract van de personenalarmtoestellen in het servicecomplex Duinenzichterf voor de periode van 3 oktober 2017 t.e.m. 2 oktober 2022


7.       Wijziging van de rechtspositieregeling (onbezoldigd verlof/zorgkrediet). Principiële goedkeuring


8.       Arbeidsreglement - werknemers tewerkgesteld in het kader van art.60 §7 van de organieke wet van 08/07/1976. Kennisneming van het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen. Voorstel tot principiële her vaststelling


9.       Afsluiten overeenkomst met Agentschap integratie & inburgering in het kader van vertaalwerk en tolken


10.     Kennisneming inspectieverslag POD maatschappelijke integratie


 Besloten zitting


11.     Goedkeuren notulen besloten zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22/03/2017


12.     Aanvraag pensionering om gezondheidsredenen van een sanitair helpster


13.     Einde in onderling akkoord van een contractueel bejaardenhelpster ingevolge pensionering


14.     Vacature maatschappelijk werker. Kennisneming verslag selectie en voorstel aanstelling


15.     Tuchtprocedure. Uitspraak over de op te leggen tuchtmaatregel aan een zorgkundige (C1-C2), statutair in vast verband


16.     Kennisneming van de beslissingen genomen door de OCMW-secretaris gedurende de maand februari 2017


© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene