Beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 juni 2018

Lijst met beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 juni 2018    Beslissingen raad maatschappelijk welzijn 14/06/2018


 1Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31/05/20182Vaststellen van addendum bij de beheersovereenkomst "Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten": informatieveiligheidsconsulent/DPO en informatieveiligheidscel


In uitvoering van het hiervoor genoemde addendum worden de taken van informatieveiligheidsconsulent/dataprotection officer voor het OCMW opgenomen door Nils Demonie, die door het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 28/05/2018 werd aangesteld.3Intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves


In 2016 besloot de regering dat Fedasil een besparing van 22 miljoen euro moet realiseren. Om hieraan te voldoen wenst Fedasil de LOI-reserves (LOI= Lokaal opvanginitiatief) af te bouwen. Het OCMW-bestuur besliste om in te tekenen op de optie van de éénmalige “75/25” maatregel, waarbij het OCMW 25% van de opgebouwde reserves vrij kan besteden. Vrij vertaald komt het er enerzijds op neer dat het OCMW van Bredene in het totaal 70.864,31EUR zal terugstorten aan Fedasil. Anderzijds kan het vrij beschikken over een bedrag van 23.621,44EUR. Bovendien zal een bedrag van 15.962,61EUR dienen als reserve voor het komende werkjaar.4Kennisneming waarde fonds aankoop Duinenzichterf op 31/12/2017


Het OCMW Bredene verleende aan Serviceflats Invest een opstalrecht voor een periode van 30 jaar om serviceflats op te richten. (Duinenzichterf 10, te Bredene) Serviceflats Invest gaf de serviceflats in erfpacht aan het OCMW voor een periode van 27 jaar. Omdat na het verstrijken van die termijn het OCMW de appartementen zelf zou kunnen inkopen, wordt jaarlijks een subsidie gestort in een waardefonds.5Veilig werken aan elektrische installaties. Toekennen bekwaamheid BA4/BA5 aan diverse personeelsleden6Herziening onderhoudscontract voor de alternerende pompen van het WZC Jacky Maes met de firma Arjohuntleigh7Voorstel tot integratie ad hoc medicatie in de dagprijs van het WZC


Onder ad hoc medicatie verstaan we medicatie die op basis van een toestemmingsprotocol dat door de arts ondertekend werd mag toegediend worden in uitzonderlijke situaties (koorts, pijn, buikloop enz). Om deze medicatie te kunnen toedienen moet de bewoner een volledige verpakking aankopen die vrij duur kan zijn. De kosten van deze occasionele medicatie zullen niet langer gedragen worden door de bewoners van het woonzorgcentrum Jacky Maes, maar door het OCMW van Bredene die hiervoor een post zal voorzien binnen het budget voor medicatie.8Aankoop 3 betaalterminals voor onthaal sociaal huis, Café Paris en de Sociale Kruidenier


Het onthaal van het sociaal huis, Café Paris en de sociale kruidenier kunnen door middel van een betaalterminal betere dienstverlening bieden voor specifieke cliënten. Bovendien is er minder cash in huis en transacties verlopen veiliger en/of sneller. Dankzij een samenwerkingsverband tussen Belfius bank nv en Atos Worldline, wordt een uiterst scherpe prijs aangeboden voor de aanschaf van een betaalterminal. Het gaat hier om een korting van 40% op de aanschafprijs.      

   

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene