Sociaal Verhuurkantoor

 
koepel Bredene- Oostende
(Vereniging onderworpen aan het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra van maatschappelijk welzijn)
 
 
WAT?
 
Het sociaal verhuurkantoor verhuurt studio's, appartementen en woningen aan personen met een laag inkomen en een hoge woningnood.
 
Het sociaal verhuurkantoor geeft echter voorrang aan de kandidaat huurder die de woning het meeste nodig heeft. Hiervoor hanteert men een wachtlijst gebaseerd op een erkend puntensysteem.
 
Wie in aanmerking wenst te komen voor een woning kan zich laten inschrijven op de wachtlijst van het SVK.
 
VOORWAARDEN INSCHRIJVING?
 
 Om in aanmerking te komen als kandidaat huurder dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • geen woning of bouwgrond bezitten
 • de maximuminkomensgrens niet overschrijden: aanslagbiljet belastingen inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015:
  • alleenstaande: max €24.092/jaar   
  •  alleenstaande mindervalide: max €26.111/jaar    
  • anderen: max €36.137/jaar + €2.020 per persoon ten laste    
 • meerderjarig zijn
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Wie ingeschreven is in het wachtregister of ambtshalve afgeschreven werd kan zich dus niet inschrijven.
 • bereid zijn om de Nederlandse taal te leren
 • bereid zijn om een inburgeringstraject te volgen (indien van toepassing) 

MEEBRENGEN BIJ INSCHRIJVING? 

 • aanslagbiljet belastingen inkomsten 2014- aanslagjaar 2015
 • attest inkomen laatste 3 maanden
 • betalingsbewijs huur laatste 3 maanden
 • betalingsbewijs onderhoudsgeld/schulden (indien van toepassing)
 • bewijs co-ouderschap/bezoekrecht
 • bewijs woonnood
  • opzegbrief eigenaar
  • ongeschiktheidsverklaring
  • onbewoonbaarverklaring
  • huurcontract (om aan te tonen dat de huurprijs te hoog is in vergelijking met het inkomen)
  • vonnis gerechtelijke uithuiszetting...
 • identiteitskaart of inschrijvingsbewijs vreemdelingenregister
 • getuigschrift /diploma Nederlandstalig onderwijs      OF       een verklaring van het Huis van het Nederlands die bewijst dat men:
  • het vereiste niveau heeft behaald
  • een cursus Nederlands heeft gevolgd (min 80% aanwezigheid)
  • deelneemt aan een cursus Nederlands
  • een aanvraag tot deelname aan een cursus Nederlands heeft ingediend
 • attest bereidheid tot het volgen van een inburgeringstraject       (dit is enkel van toepassing voor bepaalde groepen vreemdelingen)

ATTEST NEDERLANDS?

 Is de kandidaat huurder niet in het bezit van een attest dat aantoont dat hij/zij een opleiding Nederlands of een inburgeringstraject heeft voltooid, dient hij zich te richten tot 
Het agentschap integratie en inburgering
Wellingtonstraat 52
8400 OOSTENDE
059 55 62 59 - 059 23 35 47
 
  
ADRES SOCIAAL VERHUURKANTOOR
 

hoofdkantoor

OP DE ZITDAGEN:
Stuiverstraat 401 Duinenstraat 106
8400 OOSTENDE 8450 BREDENE
tel: 059/ 43 37 78  / fax: 059/40 25 06 tel: 059/ 33 97 70
 
 
 
ZITDAGEN  
 
OOSTENDE BREDENE
dinsdag: 13.30u - 16.00u maandag: 10.00u - 12.00u
donderdag: 09.00u - 12.00u vrijdag: 10.00u - 12.00u
 
Geen zitdag tijdens de herfstvakantie op vrijdag 3 november 2017
 
EMAILADRESSEN:
 
 
SCHRIJF U OOK IN BIJ: 
 
De Gelukkige Haard
Seringenstraat 2
8400 OOSTENDE
tel: 059/ 70 53 26
 
De Oostendse haard
Nieuwpoortsesteenweg 205
8400 Oostende
tel: 059/ 70 29 54
 
Woonwel
Ellestraat 15
8470 Gistel
tel: 059/ 25 56 80
 
 
 

http://www.huurdersbond.be/

© OCMW Bredene - Duinenstraat 106 - 8450 Bredene